Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2
Zarządzenie nr D.110.14.2018

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 z dnia 19 marca 2018 r.

oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu  wiadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu z dnia 1 stycznia 2014 r.


Pełna treść zarządzenia (pobierz, 19MB)

Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2018-03-23 14:20:49
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 26485 
Zarządzenie nr D.110.29.2016

Zarządzenie nr D.110.29.2016

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Na podstawie § 5 zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2010 r. Nr 3, poz. 3 i z 2014 r., poz. 26) i § 7 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2017-04-03 13:10:53
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2017-04-03 13:27:41
Ilość wyświeleń artykułu: 35476Historia zmian >>
Zarządzenie nr WIW.D.110.26.2016

Zarządzenie nr WIW.D.110.26.2016

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu Procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010  r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2010 r. Nr 3, poz. 3 i z 2014 r., poz. 26) i § 7 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu Procedury udzielania zamówień publicznych stanowiące załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2017-04-03 13:10:47
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2017-04-03 13:27:37
Ilość wyświeleń artykułu: 35519Historia zmian >>
Zarządzenie nr D.110.23.2015 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu
Skan zarządzenia

Zarządzenie Nr D.110.23.2015

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu
z dnia 25 listopad 2015 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w
zamian za Święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

na podstawie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "f" i "j" ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się dzień wolny od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu w dniu 24 grudnia 2015 r. w zamian za Święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. (sobota).

§2

Informacja o ustaleniu dni wolnych od pracy, o których mowa w § 1 :

  1. zostanie przekazana pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu;
  2. umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu;
  3. zostanie przekazana Głównemu Lekarzowi Weterynarii i Wojewodzie Opolskiemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plik PDF, rozmiar pliku: 377 kBPobieranie pliku
Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2015-11-27 13:24:05
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 27645 
Zarządzenie nr WIW D 0110/12/2015 r.

Zarządzenie nr WIW D 0110/12/2015 r. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r.

Pełna treść zarządzenia, rozmiar pliku: 287 kB Pobieranie pliku (PDF)

Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2015-06-02 09:34:20
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 27788 
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent